بانک

مجموعه سوالات آزمونهای تئوری سازمان فنی و حرفه ای

-ردیفگروه نام حرفهکد استاندارد (دریافت فایل)
1فناوری اطلاعاتکاربر ICDL ( با جواب )732120530140001
2فناوری اطلاعات کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop732120530120001
3فناوری اطلاعات توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با wordpress732120530020001
4فناوری اطلاعات تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی732120530040001
5فناوری اطلاعات کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw732120530110001
6فناوری اطلاعات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign732120530080001
7فناوری اطلاعات تولید کننده محتوای عمومی الکترونیکی732120530050001
8فناوری اطلاعات کاربر گرافیکی محتوای آموزشی732120530090001
9فناوری اطلاعات کاربر نرم افزار اداری413220531040001
10فناوری اطلاعاتکارور photoshop ( با جواب )732120530160001
11فناوری اطلاعات کاربر رایانه732120530130001
12فناوری اطلاعات کاربر اتوماسیون اداری732120530150001
13فناوری اطلاعات کارورindesign3513/84
14فناوری اطلاعات کاربر گرافیک رایانه ای با adobe illustrator7321205
15امورمالی و بازرگانیحسابداری صنعتی درجه 2 3/2/12/1-10
16امورمالی و بازرگانیحسابداری عمومی مقدماتی( با جواب )431120450010001
17امورمالی و بازرگانیحسابداری عمومی تکمیلی1-10/15/1/3/1
18امورمالی و بازرگانیرایانه کار حسایداری مالی ( با جواب )1-5/1/18/10
19خدمات آموزشیبرنامه ریز امور اقتصاد – اجتماعی خانواده532220490010001
20خدمات آموزشیپداگوژی ( با جواب )235140490010012
21خدمات آموزشی تندخوان441920490010001
22خدمات آموزشیمربی مهد کودک234140490010002
23خدمات آموزشیمدیر مهد کودک234240490010001
24بهداشت و ایمنیکاربر ماساژ ( با جواب )234240830010001

مجموعه سوالات آزمونهای عملی سازمان فنی و حرفه ای

-ردیفگروهحرفهکد استاندارد(دریافت فایل)
1فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری اول002/732120530140001/97
2فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری دوم003/732120530140001/97
3فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری سوم004/732120530140001/97
4فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری چهارم005/732120530140001/97
5فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری پنجم006/732120530140001/97
6فناوری اطلاعاتکاربر ICDL سری ششم007/732120530140001/97
7فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری اول001/732120530160001/97
8فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری دوم002/732120530160001/97
9فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری سوم003/732120530160001/97
10فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری چهارم004/732120530160001/97
11فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری پنجم005/732120530160001/97
12فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری ششم006/732120530160001/97
13فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری هفتم007/732120530160001/97
14فناوری اطلاعاتکارور Photoshop سری هشتم008732120530160001/97
15فناوری اطلاعاترايانه كار نرم افزار كنترل پروژه MS-PROJECT درجه2001/100087035041152/98
16فناوری اطلاعاترايانه كار نرم افزار كنترل پروژه MS-PROJECT درجه2002/100087035041152/98
فهرست