آشنایی با اصطلاحات و واژگان پرکاربرد کامپیوتری به زبان انگلیسی

-واژهمعادل فارسیصدا
Softwareنرم افزار
Processپردازش
Informationاطلاعات
Hardwareسخت افزار
Computerرایانه
Memoryحافظه
Accessدستیبابی
Mother Boardبرد اصلی
Graphic Cardکارت گرافیکی
Sound Cardکارت صدا
Flash Memoryحافظه فلش
OnBoardهمراه - سرخود
Hard Diskدیسک سخت
Applicationکاربردی
Answerجواب
Windowsویندوز
Screenصفحه
Displayصفحه نمایش
Volumeمیزان صدا
Startراه‌اندازی/ شروع
Optionsگزینه‌ها
Settingsتنظیمات
Searchجستجو
Manageاداره کردن
فهرست